ZAŁĄCZ CV


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO, prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól formularza.

Na potrzeby poniższych zgód Tylec-Gusakov Woszczerowicz FIT Specialist Recruitment Sp.J. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Pejzażowej 2/706A, oraz przez AIMS International Poland Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp. J. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Pejzażowej 2/706A, zwane będą wspólnie „AIMS/FIT”.

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że zamieszczenie takich informacji jak data urodzenia, adres zamieszkania, zdjęcie, informacja o stanie cywilnym czy informacja o potomstwie, nie jest wymagane w Państwa CV.


FORMULARZ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIMS/FIT moich danych osobowych m.in. zawartych w CV oraz liście motywacyjnym, dla celów aktualnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez AIMS/FIT na rzecz podmiotów zainteresowanych kandydatami do pracy lub świadczenia usług, przesyłania mi informacji o aktualnych procesach rekrutacyjnych. W tym celu dane mogą być udostępniane tym podmiotom.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AIMS/FIT moich danych osobowych w celach handlowych (w tym marketingu bezpośredniego), w szczególności na przesyłanie ofert handlowych AIMS/FIT oraz wyselekcjonowanych podmiotów, z którymi AIMS/FIT współpracuje, dotyczących m. in. konferencji, szkoleń i innych wydarzeń. W tym celu moje dane mogą być udostępniane tym podmiotom.

Jeżeli wyraziłeś\aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach handlowych i chcesz abyśmy wysyłali do Ciebie informacje drogą elektroniczną (np. poprzez email), prosimy o zaznaczenie poniższych zgód. Niezaznaczenie poniższych zgód uniemożliwi nam wysyłanie do Ciebie informacji w ten sposób.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez AIMS/FIT, w imieniu własnym lub wyselekcjonowanych podmiotów, z którymi AIMS/FIT współpracuje, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*

Wyrażam zgodę na używanie przez AIMS/FIT, w imieniu własnym lub wyselekcjonowanych podmiotów, z którymi AIMS/FIT współpracuje, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego.*

* Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezaznaczenie uniemożliwi skuteczne przesyłanie naszych ofert i informacji o konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach.

Wyrażoną zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie.


KLAUZULA INFORMACJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Współadministratorzy danych osobowych
Współadministratorami Twoich danych osobowych są: FIT First In Talent Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp. J. (wcześniej Tylec-Gusakov Woszczerowicz FIT Specialist Recruitment Sp.J.) z siedzibą przy ul. Pejzażowej 2/706A, 00-703 Warszawa, NIP: 521 35 27 337 nr. tel. +48 22 412 32 00, adres e-mail: fit@firstintalent.com Oraz AIMS International Poland Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp. J. (wcześniej FIT TECHNOLOGY Tylec-Gusakov Woszczerowicz Sp.J.) z siedzibą z siedzibą przy ul. Pejzażowej 2/706A, 00-703 Warszawa, NIP: 5213612675, nr. tel. +48 22 412 32 00 adres e-mail: mtg@aimsinternational.com

Podstawa prawa przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych
Przewidywany okres przechowywania Twoich danych wynosi 7 lat.
Dane przetwarzane dla potrzeb przesyłania ofert handlowych (w tym marketingu bezpośredniego) możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym wyselekcjonowanym partnerom, czyli firmom specjalizującym się w branżach: IT i nowych technologii, usług doradczych w tym m.in. usług prawnych, usług podatkowych, usług doradztwa strategicznego, usług audytowych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, szerokorozumianych usług finansowych, usług ubezpieczeniowych, branży mediowej, telekomunikacyjnej, sektora energetycznego, sektora farmaceutycznego, branży medycznej, wszelkiego przemysłu, w tym wszelkich firm produkcyjnych, FMCG, SSC/BPO, branży budowlanej, branży dystrybucyjnej, logistycznej, automotive, NGO; z którymi współpracujemy.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci w każdym czasie:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, oraz do otrzymywania pełnej informacji na temat naszych ofert.